RODO§ 1

Informacje ogólne

 • 1. Właścicielem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.marielou.pl jest Aleksandra Wierzbińska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Marielou Aleksandra Wierzbińska NIP: 6443349911, [dalej: Serwis, Salon]
 • 2. Adres do korespondencji to:
  Marielou Aleksandra Wierzbińska
  ul.Kilińskiego 44/VIII 41-200 Sosnowiec
 • 3. Salon w każdej transakcji jest stroną umowną sprzedaży zawieranej z klientem i figuruje na rachunku jako sprzedawca zamówionych przez Klienta produktów/usług. Użytkownik serwisu będący osobą fizyczną dysponującą pełną zdolnością do czynności prawnych lub będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie będącą osobą prawną, staje się stroną stosunku zobowiązaniowego [dalej: Klientem] w momencie uzgodnienia realizacji usługi lub wypełnienia formularza zamówienia.
 • 4. Niniejszy regulamin jest dokumentem określającym warunki korzystania ze strony internetowej znajdującej się pod adresem www.marielou.pl. Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu, a jego postanowienia stają się dla Klienta wiążące w chwili dokonania przez niego zamówienia usługi w Salonie.
 • 5. Korzystając z usług Salonu użytkownik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, a także akceptuje wszystkie jego postanowienia, zobowiązując się również do ich przestrzegania.
 • 6. Salon prowadzi sprzedaż usług. Warunkiem dokonania zamówienia w Salonie jest wypełnienie formularza zamówienia lub uzgodnienia realizacji zamówienia wraz z ustaleniem terminu jego realizacji, dokonanie tej czynności jest równoznaczne z akceptacją zawartych w nim warunków.
 • 7. Klient zobowiązuje się do podania kompletnych oraz odpowiadających prawdzie danych osobowych. Naruszenie powyższego obowiązku skutkować będzie odpowiedzialnością Klienta za wynikłe z tego faktu szkody.
 • 8. Poprzez złożenie zamówienia w Salonie Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Salon podanych danych w stopniu niezbędnym do realizacji zamówienia oraz celów ewidencyjnych. Każdy Klient ma zagwarantowane prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych osobowych, może się także zwrócić z prośbą o skreślenie go z listy klientów. Salon zobowiązuje się nie udostępniać żadnych danych osobowych swoich klientów, zarówno danych adresowych, jak i adresów e-mail, w celach niezwiązanych z realizacją zamówień.


§ 2

Warunki płatności

 • 1. Salon przyjmuje wyłącznie przedpłatę za zamówienie przyjęte do realizacji.
 • 2. Płatności za usługi można dokonywać w formie przedpłaty za pośrednictwem udostępnionych systemów płatności online i płatności gotówką lub kartą w Salonie firmy.
 • 3. Płatność czekiem nie jest możliwa.
 • 4. Płatność uznaje się za zrealizowaną po zaksięgowaniu wpłaty na koncie lub odnotowania wpłaty w systemach płatności online.


§ 3

Ograniczenie odpowiedzialności

 • Salon nie ponosi odpowiedzialności za brak stałego dostępu do Strony Internetowej i szybkość działania systemu, a także błędy techniczne i elektroniczne powstałe w trakcie obsługi, jeśli przyczyną ich powstania są czynniki, na które strona nie ma wpływu.


§ 4

Odstąpienie od warunków umowy przez Salon

 • 1. Salon zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówionych usług bez możliwości roszczenia odszkodowawczego ze strony Klienta w przypadku, gdy wystąpiły okoliczności niezależne od Salonu, których nie można było przewidzieć a które uniemożliwiają lub utrudniają realizację usług.


§ 5

Dane osobowe

 • 1. Serwis nie przechowuje żadnych danych osobowych. Salon może posiadać ograniczone dane niezbędne do realizacji zamówionej usługi. Dane nie są przetrzymywane. Klient decydując się na zamówienie usługi wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamawianej usługi.
 • 2. Przekazane dane osobowe Klienta są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883) . Sprzedający dołoży wszelkich starań, by zminimalizować możliwość nieautoryzowanego dostępu do tych informacji przez osoby trzecie.
 • 3. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
 • 4. Wszelkie gromadzone dane i czynności z tym związane, są zgodne z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. Administratorem danych jest właściciel strony internetowej wskazany w § 1 pkt.1


§ 6

Postanowienia końcowe

 • 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego bądź innych szczegółowych uregulowań prawnych, odnoszących się do funkcjonowania serwisu internetowego.
 • 2. Salon zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w całości, bądź którejś z części w dowolnym czasie bez wcześniejszego uprzedzenia. Klient nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które uległy zmianie po złożeniu zamówienia
 • 3. Salon nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonywane przez osoby trzecie wykorzystujące dane Klienta.